۱) ثبت‌نام طلاب از طریق همین سایت مدرسه.

۲) برگزاری آزمون کتبی.

۳) برگزاری مصاحبه علمی.

۴) انتخاب و گزینش طلاب مستعد.

۵) انجام تحقیقات در مورد قبول‌شدگان آزمون (از معرف‌ها و مدرسه محل تحصیل).

۶) بررسی مدارک قبول‌شدگان.

۷) اعلام نتایج نهایی.

۸) مشاوره به طلاب پذیرش‌شده، جهت امور آموزشی و انتقال پرونده تحصیلی به قم.