۱) مطالعات: حداقل مطالعه در هر هفته ۱۶ ساعت و در هر ماه ۶۴ ساعت می‌باشد.

۲) مباحثات: انجام مباحثات تمام دروس در قالب گروه‌های ۳ یا ۴ نفره تحت نظر استاد ناظر علمی در محیط مدرسه الزامی می‌باشد.

۳) تقریرات: طلاب مدرسه موظفند بعد از حضور در کلاس، مطالعه و مباحثه، اقدام به نوشتن تقریرات دروس اصلی نمایند.

۴) تحقیقات: در هر نیمسال تحصیلی ارائه یک تحقیق فقهی و یا اصولی زیر نظر استاد مربوطه الزامی می‌باشد.

۵) امتحانات: امتحانات مدرسه شامل امتحانات ماهانه و نیمسال می‌باشد به این صورت که در هر ماه در صورت عدم تعطیلی یک امتحان کتبی از دروس اصلی و در پایان هر نیمسال از تمام دروس (اعم از اصلی و جنبی) امتحان کتبی و شفاهی برگزار می‌گردد.