۱) قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی- اعتقادی.

۲) ارائه تأییدیه اخلاقی از دو نفر از اساتید یا مدیر مدرسه محل تحصیل.

۳) تعهد پنج‌ساله و تمام‌وقت مبنی بر انجام برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مدرسه و عدم اشتغال هم‌زمان در مؤسسات و مراکز دیگر.