۱) شرکت در کلیه امتحانات مدرسه الزامی بوده و قبولی در امتحانات مدرسه در یک پایه، ملاک قبولی و ارتقاء به پایه بعدی می‌باشد.

تبصره: امتحانات مدرسه شامل امتحانات ماهانه و نیمسال می‌باشد به این صورت که در هر ماه در صورت عدم تعطیلی یک امتحان کتبی از دروس اصلی و در پایان هر نیمسال از تمام دروس (اعم از اصلی و جنبی) امتحان کتبی و شفاهی برگزار می‌گردد.

۲) حداقل نمره قبولی در هر درس نمره ۱۴ می‌باشد.

۳) حداقل معدل در هر پایه تحصیلی ۱۴ می‌باشد و در صورت عدم قبولی ادامه تحصیل مشروط به موافقت شورای مدرسه می‌باشد.

۴) طلاب محترم تا سه روز پس از اعلام نمرات، حق اعتراض داشته و می‌توانند جهت بررسی و تصحیح مجدد با مراجعه به اتاق آموزش اعتراض خود را به‌صورت مکتوب و مستند ارائه نمایند.

تبصره: ملاک در نمره نهایی، تصحیح مجدد می‌باشد.

۵) در صورت داشتن تأخیر کمتر از ۵ دقیقه از ساعت امتحان، نیم نمره از نمره امتحانی کسر شده و در صورت تکرار تأخیر، امتحان دوم تصحیح نخواهد شد.

۶) در صورت تأخیر بیش از ۵ دقیقه از ساعت امتحان، به ازای هر دقیقه تأخیر ۰/۲۵ از نمره امتحانی کسر می‌گردد.

۷) مبنای محاسبه تأخیر از ساعت اعلام‌شده جهت برگزاری امتحان بوده و ساعت شروع جلسه ملاک نمی‌باشد.

۸) هرگونه استفاده از موبایل در جلسه امتحانی ممنوع می‌باشد و در صورت استفاده، برگه شخص خاطی تصحیح نخواهد شد.

۹) در صورت داشتن اشکال علمی به سؤالات، اشکال مربوطه را تفصیلاً در برگه پاسخ‌نامه مکتوب فرمایید و از بحث نمودن با ناظرین جلسه خودداری نمایید.

۱۰) هرگونه توجیه غیبت امتحانی بعد از برگزاری امتحان مربوطه به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نخواهد شد لذا در صورت داشتن عذر موجه، آن را قبل از جلسه امتحان به دفتر مدرسه اعلام نمایید.

۱۱) در صورت هماهنگی قبلی با دفتر مدرسه و غیبت موجه در جلسه امتحان، امتحان مجدد ظرف یک هفته بعد از امتحان اصلی به‌صورت کتبی یا شفاهی گرفته می‌شود و در صورت غیبت غیرموجه نمره صفر منظور می‌گردد.

۱۲) در طول سال تحصیلی و در پایان سال از طلاب ممتاز بر اساس نمرات، حضوروغیاب، ساعت مطالعه، تقریرات و تحقیقات تجلیل به عمل آمده و جوایزی اهدا می‌گردد.