۱. مواد آزمون متقاضیان پایه هفتم: اصول فقه و شرح لمعه (محدوده پایه پنجم و ششم حوزه)
۲. مواد آزمون متقاضیان پایه های هشتم تا دهم: محدوده درسی آخرین پایه تحصیلی