۱. آزمون متقاضیان فقط به صورت مصاحبه علمی برگزار می گردد.
۲. مصاحبه علمی از مباحث فقهی، اصولی، اعتقادی و اخلاقی می باشد.
۳. جهت تعیین تاریخ مصاحبه علمی از طرف مدرسه با متقاضیان محترم تماس گرفته خواهد شد.