1. شرکت در کلیه امتحانات مدرسه الزامی بوده و قبولی در امتحانات مدرسه در یک پایه، ملاک قبولی و ارتقاء به پایه بعدی می­ باشد.

تبصره: امتحانات مدرسه شامل امتحانات ماهانه و نیمسال می ­باشد به این صورت که در هر ماه در صورت عدم تعطیلی یک امتحان کتبی از دروس اصلی و در پایان هر نیمسال از تمام دروس (اعم از اصلی و جنبی) امتحان کتبی و شفاهی برگزار می­ گردد.

2. حداقل نمره قبولی در هر درس نمره 14 می ­باشد.

3. حداقل معدل در هر پایه تحصیلی 14 می­ باشد و در صورت عدم قبولی ادامه تحصیل مشروط به موافقت شورای مدرسه می ­باشد.

4. طلاب محترم تا سه روز پس از اعلام نمرات، حق اعتراض داشته و می ­توانند جهت بررسی و تصحیح مجدد با مراجعه به اتاق آموزش اعتراض خود را به صورت مکتوب و مستند ارائه نمایند.

تبصره: ملاک در نمره نهایی، تصحیح مجدد می ­باشد.

5. در صورت داشتن تأخیر کمتر از پنج دقیقه از ساعت امتحان، نیم نمره از نمره امتحانی کسر شده و در صورت تکرار تأخیر، امتحان دوم تصحیح نخواهد شد.

6. در صورت تأخیر بیش از پنج دقیقه از ساعت امتحان، به­ ازای هر دقیقه تأخیر 0/25 از نمره امتحانی کسر می ­گردد.

7. مبنای محاسبه تأخیر از ساعت اعلام شده جهت برگزاری امتحان بوده و ساعت شروع جلسه ملاک نمی ­باشد.

8. هر گونه استفاده از موبایل در جلسه امتحانی ممنوع می ­باشد و در صورت استفاده، برگه شخص خاطی تصحیح نخواهد شد.

9. در صورت داشتن اشکال علمی به سوالات، اشکال مربوطه را تفصیلاً در برگه پاسخ نامه مکتوب فرمایید و از بحث نمودن با ناظرین جلسه خودداری نمایید.

10. هر گونه توجیه غیبت امتحانی بعد از برگزاری جلسه امتحان به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد لذا در صورت داشتن عذر موجه، آن را قبل از جلسه امتحان به دفتر مدرسه اعلام نمایید.

11. در صورت هماهنگی قبلی با دفتر مدرسه و غیبت موجه در جلسه امتحان، امتحان مجدد ظرف یک هفته بعد از امتحان اصلی به صورت کتبی یا شفاهی گرفته می­ شود و در صورت غیبت غیرموجه نمره صفر منظور می­ گردد.

12. درطول سال تحصیلی و در پایان سال از طلاب ممتاز براساس نمرات، حضور و غیاب، ساعت مطالعه، تقریرات و تحقیقات تجلیل به ­عمل آمده و جوایزی اهداء می ­گردد.